Nasze aktualności
12 kwiecień 2019

Baza konkurencyjności

Projekt
RPWM.01.04.02-28-0009/18

Tytuł projektu

TYDZIEŃ NA MAZURACH

Data rozpoczęcia projektu: 16.05.2018

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 29.03.2019

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020

 

Cel projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie na rynku wspólnych usług.

Projekt polega na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu zaoferowania na rynku wspólnych usług przez trzy przedsiębiorstwa. Projekt będzie realizowany w Giżycku przy ul. Woj. Polskiego 39.

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca wraz z Partnerami zakupi: jachty żaglowe – szt. 13, motorówki – szt. 2, houseboaty – szt. 2, rowery wodne – szt. 2, łódki spacerowe – szt. 2, banany wodne – szt. 2, koła do ciągania – szt. 2, narty wodne – 2 kpl, wakeboard – szt. 2.

W ramach projektu zostanie stworzony portal internetowy, za pomocą którego będzie można dokonać zakupu pakietów. Dodatkowo Wnioskodawca przetłumaczy portal internetowy na trzy języki: angielski, niemiecki i rosyjski.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez trzy przedsiębiorstwa, które zaoferują na rynku 9 różnych usług w formie połączonej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt przyczyni się do realizacji celu tematycznego 3 dla poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B ujętego w SzOOP RPO WiM 2014-2020 dla Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur tj. wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) oraz celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 3b tj. Nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach woj. war-maz.

 Efekty projektu:

Otrzymanie dofinansowania na realizowaną inwestycję i dzięki temu zmniejszenie wkładu własnego do kwoty 644805,25 zł

Wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych w 3 przedsiębiorstwach poprzez zawiązanie partnerstwa i zaoferowanie na rynku wspólnych usług.

Otrzymać wsparcie przez 3 przedsiębiorstwa.

Utworzyć 1 nowe miejsce pracy.

Utrzymać 3,5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.

Sprzedać 71 pakietów utworzonych w wyniku realizacji projektu.

Sprzedać 3 pakiety utworzone w wyniku realizacji projektu na rynki zagraniczne.

Utworzyć w ramach projektu 9 ofert podlegających pakietowaniu.

Zrealizować usługę informatyczną – stworzenie portalu informatycznego przetłumaczonego na trzy języki: angielski, niemiecki, rosyjski.

 

Wartość projektu ogółem: 2087132.53 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1696855.92 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 1442327.53 zł

Procent dofinansowania: 85.00

Baza konkurencyjności - szczegóły

Nasza galeria