Nasze aktualności
21 marzec 2019

Zapytanie ofertowe na stworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr TnM/2/19

I.     Zamawiający:

1.    LIDER PROJEKTU
ROBERT PIEŃKOSZ CZARTERJACHTU.COM
ul. Dworcowa 7,
11-612 Kruklanki
NIP: 8451559558
REGON: 280067116    2.    PARTENR PROJEKTU nr 1
Jarosław Pieńkosz "Czarter Jachtów"
ul. Dworcowa 9A,
11-612 Kruklanki
NIP: 8451275654
REGON: 281510097    3.    PARTENR PROJEKTU nr 2
MARIUSZ ROMANOWSKI
ul. Polna 3,
10-687 Bartążek
NIP: 7390504691
REGON: 510695792

II.    Określenie przedmiotu zamówienia
1.    Na podstawie Podrozdziału 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozeznanie rynku) oraz zgodnie z Wnioskiem RPWM.01.04.02-28-0009/18 pn.: „Tydzień na Mazurach” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na stworzenie portalu internetowego.
2.    W ramach Zapytania należy w szczególności wykonać:
a)    projekt graficzny;
b)    development strony;
c)    wdrożenie serwisu;
d)    przygotowanie tekstów w języku polskim.
e)    tłumaczenie strony na trzy języki: angielski, niemiecki i rosyjski.
3.    Portal ma służyć sprzedaży pakietów, będących przedmiotem Wniosku, o którym mowa w ust. 1 tego Rozdziału. Zamawiający przekaże do wglądu wniosek temu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający informuje, że przedmiot jego działalności (w tym pakiety) jest związany z szeroko pojętą turystyką żeglarską na Warmii i Mazurach.
4.    Kryteria oceny ofert: cena – 100%
5.    Wymagany termin realizacji 30 czerwca 2019 r.
6.    Oferty należy składać mailem na adres: czarterjachtu@gmail.com w terminie do 28 marca 2019 r. do godziny 10:00.
7.    Zleceniodawcą w tym Zapytaniu jest Lider Projektu.
8.    W załaczeniu Specyfikacja Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania).

Załącznik nr 1 do Zapytania
Specyfikacja Zapytania Ofertowego

W ramach zlecenia należy stworzyć Portal internetowy składający się z następujących elementów:
1)    projekt graficzny;
2)    development strony;
3)    wdrożenie serwisu;
4)    przygotowanie tekstów w języku polskim;
5)    tłumaczenie strony na trzy języki: angielski, niemiecki i rosyjski.
Wyżej wymieniony portal internetowy ma zawierać następujące oferty:
1)    czarter jachtu;
2)    czarter housboata;
3)    wynajem motorówki;
4)    sprzątanie;
5)    serwis na szlaku;
6)    parking;
7)    wynajem wakeboardu;
8)    wynajem nart wodnych;
9)    wynajem roweru wodnego;
10)    wynajem łódki spacerowej;
11)    wynajem koła do ciągania;
12)    wynajem banana do ciągania
W ramach wyżej wymienionych ofert należy stworzyć minimum następujące pakiety usług:
1)    czarter jachtu + sprzątanie + serwis na szlaku + wynajem łódki spacerowej;
2)    czarter jachtu + sprzątanie + serwis na szlaku;
3)    czarter housboata + parking + sprzątanie + wynajem motorówki + wynajem koła do ciągania + wynajem banana do ciągania;
4)    czarter housboata + parking + sprzątanie;
5)    czarter housboata + wynajem motorówki + sprzątanie + wynajem wakeboardu + wynajem nart wodnych + parking;
6)    czarter housboata + parking + wynajem roweru wodnego;
7)    wynajem motorówki + wynajem koła do ciągania + wynajem nart wodnych + wynajem banana do ciągania + wynajem łódki spacerowej.
Przy czym dany pakiet należy traktować jako jeden produkt

Załącznik nr 2 do Zapytania
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-   administratorem danych osobowych jest ROBERT PIEŃKOSZ CZARTERJACHTU.COM,
ul. Dworcowa 7, 11-612 Kruklanki, Jarosław Pieńkosz "Czarter Jachtów", ul. Dworcowa 9A,
11-612 Kruklanki, oraz MARIUSZ ROMANOWSKI, ul. Polna 3, 10-687 Bartążek;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr TnM/2/19 z zachowaniem zasady konkurencyjności;
-    odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne”;  
-    dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;
- obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;  
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- osoba fizyczna posiada:
--    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
--    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
--    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  
--    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
-    osobie fizycznej nie przysługuje:
--    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
--    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
--    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Do pobrania

zapytanie ofertowe

 

29.03.2019

Zamawiający wybrał  ofertę na stworzenie portalu internetowego firmy:
NestryGroup Marcin Gajda; ul. Teatralna 24/7; 11-600 Węgorzewo; nip: 8451933152
oferta została złożona dnia 27.03.2019 r. na kwotę 24500,00 zł netto
 
Nasza galeria